Ulkomaalaistaustaiset asuvat keskimäärin selvästi ahtaammin kuin suomalaistaustaiset asuntokunnan koosta riippumatta (ks. kuvio 1). Helsingin ulkomaalaistaustaisista asuntokunnista 25 prosenttia ja suomalaistaustaisista asuntokunnista 9 prosenttia asui vuoden 2018 lopussa ahtaasti (enemmän kuin 1 henkilö / huone, kun keittiötä ei lasketa huoneeksi). Asumisahtaus on syntyperästä riippumatta erityisesti suurten asuntokuntien ongelma. Ulkomaalaistaustaisista vähintään viisihenkisistä asuntokunnista lähes kaikki asuivat ahtaasti (93 %) ja suomalaistaustaisistakin seitsemän kymmenestä. Viiden yleisimmän taustamaan joukosta, ahtaasti asuminen oli selvästi yleisintä somalialaistaustaisilla ja harvinaisinta venäläistaustaisilla asuntokunnilla.

Ulkomaalaistaustaiset asuivat myös neliömäärältään pienemmissä asunnoissa vuoden 2018 lopussa. Yhden hengen ulkomaalaistaustaisten ja suomalaistaustaisten asuntokuntien keskimääräiset asunnon koot eivät poikenneet huomattavasti toisistaan (ks. taulukko 1). Sen sijaan esimerkiksi viisihenkisillä ulkomaalaistaustaisilla asuntokunnilla asunnon keskikoko oli 83 neliömetriä kun se suomalaistaustaisilla asuntokunnilla oli 107 neliömetriä. Asuinpinta-ala asukasta kohden oli ulkomaalaistaustaisilla asuntokunnilla keskimäärin 25 neliömetriä ja suomalaistaustaisilla 36 neliömetriä.

Ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien suomalaistaustaisia asuntokuntia pienempi asuntokoko ja yleisempi asumisahtaus liittyvät pääasiassa siihen, että maahanmuuttajat asuvat yleisemmin vuokralla, ja että suuremmissa vähintään kolmen hengen asuntokunnissa asuminen on selvästi yleisempää maahanmuuttajilla kuin kantaväestöllä.

Vuosina 2006−2011 ahtaasti asuvien ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien osuus kasvoi samalla kun asunnon keskikoko ja asuinpinta-ala asukasta kohden pienentyivät. Sen jälkeen vieraskielisten asumisahtaus on pysynyt suurin piirtein ennallaan, samaan tapaan kuin suomalaistaustaisillakin. Somalialaistaustaisilla ja virolaistaustaisilla ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus on kuitenkin viime vuosina vähentynyt, mitä selittää etenkin somalialaistaustaisten kohdalla se, että pienten asuntokuntien määrä on suhteessa kasvanut.