Helsingissä oli vuonna 2019 yhteensä 44 338 perustoimeentulotukea saanutta kotitaloutta, joissa asui yhteensä 66 859 henkilöä. Tuen hakija oli vieraskielinen 16 417 taloudessa, joten perustoimeentulotukea saaneista helsinkiläisistä kotitalouksista joka kolmannen päämies oli vieraskielinen. Kaikista perustoimeentulotuen piirissä olevista henkilöistä vieraskielisiä oli 31 713 eli 47 prosenttia.

Täysi-ikäisestä vieraskielisestä väestöstä 24 prosenttia oli perustoimeentulotuen piirissä. Alle 18-vuotiaista vieraskielisistä taas puolet oli osallisena perustoimeentulotuesta. Vieraskielisissä perustoimeentulotuen saajissa korostuvat samat kieliryhmät kuin vieraskielisessä väestössäkin, kuten venäjänkielisten, somalinkielisten ja arabiankielisten kieliryhmät.

Vieraskieliset kotitaloudet ovat kotimaankielisiä useammin lapsiperheitä, mikä näkyy myös perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien kohdalla. Vuonna 2019 kolmannes vieraskielisistä tuensaajista oli perheellisiä, kun kotimaankielisillä lapsiperheiden osuus oli vain 13 prosenttia. Lapsellisia pareja oli 17 prosenttia ja yhden huoltajan perheitä 16 prosenttia vieraskielisistä tuensaajista. Silti vieraskielisistäkin perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista suurin osa, lähes kaksi kolmasosaa, oli yksinasuvien talouksia. Yksinasuvia miehiä oli 39 prosenttia ja yksinasuvia naisia 23 prosenttia. Kotimaankielisistä helsinkiläisistä perustoimeentulotuen saajista 83 prosenttia eli selvästi vieraskielisiä useampi oli yksinasuvia.

 

Toimeentulotuki koostuu Kelan myöntämästä ja maksamasta perustoimeentulotuesta sekä kunnan myöntämästä ja maksamasta täydentävästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki muodostavat niin sanotun varsinaisen toimeentulotuen, jonka sisältö on toimeentulotukilaissa (1412/1997) melko tarkasti normitettu ja ohjeistettu. Lisäksi kunta myöntää ja maksaa päättämiensä perusteiden mukaisesti ehkäisevää toimeentulotukea, jonka tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Toimeentulotuen saajalle maksetaan lisäksi toimintarahaa ja matkakorvauksia kuntouttavaan työtoimintaan osallistumista varten.

Tällä sivulla tarkastellaan perustoimeentulotuen saajia ja osallisia.