Valtaosalla ulkomaalaistaustaisista työikäisistä eli 15–64-vuotiaista oli vuonna 2014 ainakin jonkin verran verotettavia tuloja. Ilman verotettavia tuloja oli Helsingissä 18 prosenttia ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista työikäisistä. Tulottomuus oli Helsingissä hieman yleisempää kuin muualla pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Heissä, joilla ei ollut verotettavia tuloja, on muun muassa eräitä sosiaaliavustuksia, eläkkeitä tai päivärahaa saavia. Esimerkiksi lapsilisät, asumistuet ja toimeentulotuki eivät ole veronalaisia. Lisäksi tulottomissa on mukana Suomesta todellisuudessa pois muuttaneita henkilöitä, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta muutostaan.  

Suurimmalla osalla ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista tulonsaajista tulot jäivät Suomen väestön mediaanitulon alapuolelle. Helsingissä lähes kaksi kolmesta (64 %) ulkomaalaistaustaisesta ansaitsi koko väestön mediaanituloa vähemmän vuonna 2014, kun suomalaistaustaisista neljällä kymmenestä tulot jäivät alle mediaanitason. Helsingissä ja Uudellamaalla yli mediaanitulojen ansaitsevia ulkomaalaistaustaisia – kuten myös suomalaistaustaisia - oli jonkin verran muuta maata enemmän. 

Ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten 15-64-vuotiaiden tulonsaajien jakautuminen eri tuloluokkiin (tulotaso suhteessa koko väestön tuloihin) vuonna 2014

Ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten 15-64-vuotiaiden tulonsaajien jakautuminen eri tuloluokkiin (tulotaso suhteessa koko väestön tuloihin) vuonna 2014

Lähde: Tilastokeskus

Ulkomaalaistaustaisten tulotaso vaihtelee sukupuolen, iän ja koulutuksen mukaan. Vanhemmat työikäiset ansaitsevat paremmin kuin alle 30-vuotiaat ja tulotaso nousee koulutusasteen myötä. Kuitenkin Suomessa rekisteröidyn ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneistakin ulkomaalaistaustaisista vain noin puolet ansaitsi yli mediaanitulon vuonna 2014.  Helsinkiläisistä ulkomaalaistaustaisista naisista jonkin verran miehiä harvemmilla ei ollut lainkaan verotettavia tuloja, mutta toisaalta miehistä huomattavasti useampi ansaitsi koko väestön mediaanituloa enemmän. Ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista työikäisistä miehistä 42 prosentilla mutta naisista vain 30 prosentilla tulot ylittivät koko väestön mediaanitulon.

Tulotaso vaihtelee myös taustamaittain. Paras tulotaso oli länsieurooppalais- ja intialaistaustaisilla. Vähiten ansaitsivat Lähi-idästä kotoisin olevat ja afrikkalaistaustaiset. Vuonna 2014 Helsingissä asuvista työikäisistä länsieurooppalaistaustaisista tulonsaajista hieman yli puolet ansaitsi koko väestön mediaanitulotasoa enemmän, kun somalialaistaustaisista mediaanitulotason yläpuolella oli vain 15 prosenttia ja irakilaistaustaisista joka kymmenes.

Ulkomaalaistaustaisten tulotaso kasvaa maassaoloajan mukana. Vuonna 2014 yli 15 vuotta Suomessa asuneista työikäisistä miehistä lähes puolilla tulot ylittivät koko väestön mediaanitulon, kun korkeintaan viisi vuotta asuneilla vastaava osuus oli 35 prosenttia. Naisten tulotaso näyttää nousevan vielä voimakkaammin asumisvuosien myötä. Yli 15 vuotta Suomessa asuneista työikäisistä naisista 40 prosenttia ansaitsi koko väestön mediaanituloa enemmän, kun korkeintaan viisi vuotta asuneiden joukossa näin paljon ansaitsevia oli vain viidennes. Miesten tulotaso ei ensimmäisen viiden asumisvuoden jälkeen parantunut enää kovin paljon, mutta naisilla vielä 11–15 vuotta Suomessa asuneista selvästi harvemmilla tulot ylittivät mediaanitulon kuin yli 15 vuotta maassa olleilla. 

Helsingissä asuvien ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten 15-64-vuotiaiden naisten jakautuminen eri tuloluokkiin (tulotaso suhteessa Suomen koko väestön tuloihin)  Suomessa asumisen keston mukaan vuonna 2014

Helsingissä asuvien ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten 15-64-vuotiaiden naisten jakautuminen eri tuloluokkiin (tulotaso suhteessa Suomen koko väestön tuloihin)  Suomessa asumisen keston mukaan vuonna 2014

Lähde: Tilastokeskus

Helsingissä asuvien ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten 15-64-vuotiaiden miesten jakautuminen eri tuloluokkiin (tulotaso suhteessa Suomen koko väestön tuloihin)  Suomessa asumisen keston mukaan vuonna 2014

Helsingissä asuvien ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten 15-64-vuotiaiden miesten jakautuminen eri tuloluokkiin (tulotaso suhteessa Suomen koko väestön tuloihin)  Suomessa asumisen keston mukaan vuonna 2014

Lähde: Tilastokeskus