Helsingissä asui vuoden 2020 lopussa 110 930 ulkomaalaistaustaista henkilöä, joista 80,9 prosenttia oli syntynyt ulkomailla ja 19,1 prosenttia Suomessa. Ulkomaalaistaustaisista noin 45 prosenttia oli eurooppalaistaustaisia, 30 prosenttia aasialaistaustaisia ja noin 20 prosenttia afrikkalaistaustaisia. Helsingin eurooppalaistaustaisista noin puolella taustamaa oli jokin EU-maa. Koko maahan verrattuna afrikkalaistaustaisten osuus on Helsingissä suuri ja eurooppalaistaustaisia on suhteellisesti vähemmän. Syntyperältään pohjois- tai eteläamerikkalaisia on sekä Helsingissä että koko maassa huomattavasti vähemmän kuin muista maanosista kotoisin olevia. 

Ulkomaalaistaustaisten yleisimmät taustamaat Helsingissä olivat vuoden 2020 lopussa entinen Neuvostoliitto (18 401 henkilöä), Viro (11 760), Somalia (11 948), Irak (6 522) ja Kiina (3 966). Eurooppalaistaustaisista valtaosan taustamaa on entinen Neuvostoliitto tai Viro ja afrikkalaistaustaisista puolet on somalialaistaustaisia. Sen sijaan aasialaistaustaisten kohdalla yksittäiset taustamaat eivät nouse yhtä selvästi esiin. Edellisen vuoden tapaan vuoden 2020 aikana eniten kasvoi aasialaistaustaisten määrä, kun taas virolaistaustaisten määrä hieman pieneni.

Ulkomaalaistaustaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven taustamaissa on eroja. Ensimmäisessä polvessa eli maahanmuuttajien keskuudessa oli vuoden 2020 lopussa paljon muista EU-maista kotoisin olevia. Heidän osuutensa oli ulkomailla syntyneistä 22 prosenttia, mutta Suomessa syntyneistä 10 prosenttiyksikköä vähemmän. Toisessa sukupolvessa taas oli suhteessa selvästi enemmän afrikkalaistaustaisia, jotka myös muodostivat suurimman ryhmän Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista. Ensimmäisen ja toisen sukupolven väliset erot taustamaissa ovat suurempia Helsingissä kuin koko maassa. 

Maahanmuutto on Helsingissä vielä verrattain tuore ilmiö, sillä yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista oli vuoden 2020 lopussa asunut Suomessa korkeintaan 10 vuotta. Eurooppalaistaustaisista 32 prosenttia ja afrikkalaistaustaisista 27 prosenttia oli kuitenkin ollut Suomessa yli 15 vuotta. Näistä maanosista kotoisin olevissa oli myös vähiten Suomessa korkeintaan 5 vuotta asuneita.