Helsingin ja Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste laadittiin pääkaupunkiseudun kuntien tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä keväällä 2019. Siinä hyödynnettiin tietoja Suomessa asuvien rekisteröidystä äidinkielestä. 

Helsingin vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan lähes 100 000 henkilöllä vuoteen 2035 mennessä. Helsingissä asuisi silloin 196 000 vieraskielistä, mikä olisi 26 prosenttia asukkaista. Pääosa Helsingin väestön kasvusta tulisi vieraskielisistä. Helsingin seudulla vieraskielisiä asuisi 437 000 henkeä, mikä olisi noin 25 prosenttia asukkaista. Espoossa ja Vantaalla vieraskielisten määrän ennustetaan kasvavan suhteellisesti enemmän kuin Helsingissä. Vieraskielisten osuus väestöstä oli jo vuoden 2016 alussa Vantaalla ja Espoossa Helsinkiä korkeampi.

Vuonna 2035 Helsingin suurin vieraskielisten kieliryhmä on ennusteen mukaan Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kieliä puhuvat, joita olisi noin 40 000. Kieliryhmässä on etenkin arabian-, kurdin-, persian- ja turkinkielisiä. Kieliryhmän ennustetaan kasvavan 26 000 hengellä, jolloin heitä olisi 2,7-kertaa enemmän kuin vuoden 2018 alussa. Suurin osa Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista kuuluu tähän kieliryhmään. Myös muita aasialaisia, muita afrikkalaisia sekä Itä-Euroopan kieliä puhuvien määrän ennustetaan kasvavan 2,5-kertaiseksi vuodesta 2018. Ennusteen mukaan muita aasialaisia kieliä puhuvien määrä kasvaisi noin 40 000 henkeen ja muita afrikkalaisia kieliä puhuvien noin 34 000 henkeen vuoteen 2035 mennessä. Muita afrikkalaisia kieliä puhuvissa on varsinkin somalinkielisiä.

Länsi-Euroopan ja entisen Neuvostoliiton alueen kieliryhmissä kasvun ennustetaan olevan hitaampaa, mutta nekin kasvaisivat 59–76 prosenttia vuosina 2019–2035. Vuoden 2018 alussa Helsingin selvästi suurin vieraskielisten ryhmä olivat venäjää ja muita entisen NL:n alueen kieliä puhuvat, mutta vuonna 2035 heidän ennustetaan olevan 31 000 hengellä enää neljänneksi suurin ryhmä. 

Vuoden 2018 alussa Euroopan ja entisen NL:n alueella puhuttuja kieliä puhui 54 prosenttia Helsingin vieraskielisistä, mutta osuuden ennustetaan putoavan 41 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Samalla ajanjaksolla aasialaisia ja afrikkalaisia kieliä puhuvien osuuden arvioidaan puolestaan nousevan 45 prosentista 58 prosenttiin kaupungin vieraskielisistä.

Miesten ennustetaan säilyvän lievänä enemmistönä Helsingin vieraskielisessä väestössä. Ennusteen mukaan naisia olisi enemmän 70 vuotta täyttäneissä.

Helsingissä asui vuoden 2018 alussa 9 045 alle kouluikäistä vieraskielistä lasta. Määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 12 000:een ja vuoteen 2035 mennessä 15 700:aan. Vuoden 2018 alussa lähes joka viides 0–6-vuotias helsinkiläislapsi oli vieraskielinen, mutta vuonna 2035 vieraskielisiä ennustetaan olevan jo lähes kolmannes (30 %) alle kouluikäisistä.

Peruskouluikäisten 7–15-vuotiaiden vieraskielisten määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä 9 418:sta 14 400 lapseen vuonna 2025 ja 20 400:aan vuonna 2035. Myös peruskouluikäisistä lähes joka viides oli vieraskielinen vuoden 2018 alussa, mutta vuonna 2035 lähes joka kolmannen (31 %) 7–15-vuotiaan helsinkiläisen arvioidaan olevan vieraskielinen.

Helsingin kotimaankielisen työikäisen 20–64-vuotiaan väestön ennustetaan vähenevän selvästi vuoteen 2035 mennessä. Saman ikäryhmän vieraskielisten määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan 64 400 henkilöllä, joten kokonaisuudessa Helsingin työikäisten määrä kasvaa. Vanhempien työikäisten (40–64-vuotiaat) vieraskielisten määrä kasvaa suhteessa eniten vieraskielisen väestön ikääntyessä. Vuonna 2035 useamman kuin joka neljännen työikäisen ennustetaan olevan vieraskielinen.

Vieraskielisen väestön kasvun ennustetaan olevan kaikkein nopeinta vanhimmissa ikäluokissa. 65 vuotta täyttäneiden vieraskielisten määrän arvioidaan lähes nelinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä. Eläkeikäisiä vieraskielisiä olisi silti vain 15 200 eli joka kymmenes kaikista 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä.

Demografinen huoltosuhde (huollettavien 0–14- ja yli 65-vuotiaiden suhde työikäisiin 15–64-vuotiaisiin) on jo kääntynyt Helsingin seudulla heikommaksi, kun vuosina 1945–1949 syntyneet suuret ikäluokat ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle. Vieraskielisen väestön nuorempiin painottuva ikärakenne loiventaa kehitystä. Vuonna 2035 huoltosuhteen ennustetaan Helsingin seudulla olevan 0,50 huollettavaa työikäistä kohden, kun se olisi kotimaankielisen väestön osalta 0,57.

Koko väestön ja vieraskielisten ikärakenne Helsingissä 31.12.2020 

Lähde: Tilastokeskus

 

 

Koko väestön ja vieraskielisten ikärakenne Helsingissä vuonna 2035 ennusteen mukaan 

Lähde: Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018–2035, Helsingin kaupunginkanslian tilastojulkaisuja 2019:3